შესყიდვების მართვა
სამუშაო ადგილი და პოზიცია*
ტრენინგის საფასურის გადამხდელი პირი*
იურიდიული პირის დასახელება*
სახელი და გვარი ლათინურად*
პირადი ნომერი*
საკონტაქტო პირის ელ.ფოსტა*
საკონტაქტო პირის ტელეფონი*